دانلود رایگان کتاب کامل کنترل ولوها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 227

دانلود رایگان کتاب کامل کنترل ولوها
فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول – آشنایی با نیوماتیک و شیرهای صنعتی

مقدمه ای بر علم نیوماتیک و هیدرولیک

علم نیوماتیک

علم هیدرولیک

انواع روغنهای هیدرولیک

قطعات نیوماتیک و هیدرولیک

سیلندر یک کاره یا یک طرفه یا برگشت فنر

سیلندر دوکاره یا دوطرفه

سیلندر پره ای دورانی

موتور گاز

شیرهای نیوماتیکی و هیدرولیکی

شیرهای راه دهنده

طریقه نمایش

ساختمان شیرها

شیر یک طرفه با مانع برگشت فنر

شیر تعویض کننده "یا"

شیر دوفشاره "و"

شیر کنترل دبی گلویی

شیر کنترل دبی با مانع برگشت

شیر تنظیم فشار خروجی

شیر محدود کننده فشار

کارانداز

کارانداز دستی

کارانداز مکانیکی

کارانداز نیوماتیک یا هیدرولیک

کارانداز الکتریکی

کنترل ترکیبی

ترسیم مدار

شیرهای صنعتی

شیر توپی

شیر دروازه ای

شیر مخروطی/سماوری

شیر بشقابی

شیر پروانه ای

اندازه/سایز شیرها

رده فشاری شیرها

استاندارد تولید شیرها

جمع بندی

بخش دوم – سیستمهای لاین برک

مبانی طراحی سیستمهای لاین برک

Dp/Dtect

Dp/Dtect شبیه سازی مشتق گیر

- آزمایش دوسیستم لاین برک مشابه با نرخ افت فشار متفاوت

- آزمایش دوسیستم لاین برک مشابه با قطر اریفیس متفاوت

- آزمایش دوسیستم لاین برک مشابه با فشار اولیه متفاوت

استخراج فرمول کامل Dp/Dtect

Accu/Tect

Break/Dtect

نحوه ساخت ادوات پایه ای سیستم لاین برک

شیر گلویی و چک ولو

مقایسه گر DP

تایمر

سیستم دیجیتال تشخیص لاین برک

پارامترهای موثر بر تنظیم سیستم لاین برک

شبیه سازی نرم افزاری

جمع بندی

بخش سوم – عملگرها

یوغ چاک دار Scotch Yoke

مکانیزم عملکرد

ساختار یوغ در عملگرها

محاسبه گشتاور تولیدی

یوغ مورب

تنظیم بازه حرکتی

میله راهنما

Rotary Vane نوع چرخ آسیابی

محاسبه گشتاور تولیدی

میله دنده ای Rack&Pinion

هیدروستاتیک HydroStatic

موتور گاز

پمپ روغن

محاسبه گشتاور تولیدی

اربیت موتور

یاتاقان تراست

هیدروسیل Hydrocyl

هیدروتند Hydrotand

پاورپک PowerPack

گاز روی روغن Gas Over Oil - GOV

جمع بندی

بخش چهارم – عمل کننده های خطوط لوله انتقال گاز ایران

بی فی Biffi

عملگر

نمایشگر وضعیت و لیمیت سوییچها

شیر انتخابگر و جک دستی

تنظیم سرعت

شیرهای محدود کننده گشتاور TLS

مخازن گازوروغن

قسمت کنترل

مخزن ذخیره گاز اضطراری

فیلتر

سیستم لاین برک

با استفاده از سیستم لاین برک ESD ساخت

مقایسه گر

بازنشانی سیستم لاین برک

تست و تنظیم سیستم لاین برک

روش یافتن منحنی تنظیمات لاین برک به روش سعی و خطا

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مخزن لاین برک

موارد ویژه

ESD

اشکالات استفاده از شیر غلتکی

DPS

نامگذاری مدلها

ولویتالیا Valvitalia

عملگر

قسمت کنترل

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

موارد ویژه

لدین ایتالیا Ledeen Italy

عملگر Vastaš

قسمت کنترلی

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

موارد ویژه

دی وی جی DVG

عملگر

قسمت کنترل

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

موارد ویژه

روتورک Rotork

عملگر

قسمت کنترلی

سیستم لاین برک

بحثی درباره یک ایراد فنی

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

موارد ویژه

بتیس Bettis

عملگر

قسمت کنترلی

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

شفر Shafer

عملگر

قسمت کنترلی

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

ساراسین Sarasin

بورسیگ Borsig

عملگر

سیستم کنترل

بررسی یک ایراد فنی

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

موارد ویژه

شوک Schuck: Type A

موارد ویژه

طرح جدید شوک

Schuck: Type G عملگر

قسمت کنترلی

سیستم لاین برک

موارد ویژه

لدین آمریکا Ledeen USA

عملگر

قسمت کنترلی

بررسی یک ایراد فنی ساختاری

سیستم لاین برک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

موارد ویژه

عمل کننده لدین خط دوم سراسری

جمع بندی

بخش پنجم – عمل کننده؛ از سفارش تا نصب و راه اندازی

انتخاب عمل کننده متناسب با شیر اصلی

Actuator Sizing

ISO استاندارد اتصال عملگرهای گردش-درصدی به شیرهای صنعتی :

IGS-M-PL- مشخصات فنی خرید طبق استاندارد عمل کننده های خودکار

تجهیزات الحاقی

نکات طراحی

مدارک و مکتوبات

تست عملکرد

سایر قسمتهای

نکات ضروری

نصب عمل کننده برروی شیر

نحوه استقرار عمل کننده

نصب و راه اندازی عمل کننده

مقدمات

نصب عمل کننده

تنظیمات

راه اندازی

نحوه اخذ انشعاب لاین برک

جمع بندی

مراجع

واژه نامه

لینک کمکی