دانلود رایگان بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طی بحران بدهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طی بحران بدهی :

دانلود رایگان بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طی بحران بدهی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-1- مقدمه. 1

1-2- بحران بدهی.. 1

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده. 1

1-4- بند 1: انتخاب شرکت های در خطر. 2

1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت... 2

1-6- محدودیت‌های پایان‌نامه. 3

2-1- مقدمه. 4

2-2- دورنما 9

2-2-1-قوا تغییر در نین و اداره ی شرکت های مالی.. 9

2-2-2- بحران بدهی در سال 2000.. 10

2-3- انگیزه و رشد فرضیه. 12

2-3-1- نظریه‌ی توافقی: تراز انگیزه‌ها و اصول بازار. 12

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک : 14

2-3-3- تفاوت‌های انگیزه‌ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود. 16

2-4- نمونه‌ها و مدل ها 18

2-4-1- متغیرهای سود در این تحقیق.. 18

2-4-2- نمونه های مدل. 20

2-5- نتایج.. 28

2-5-1- مدل عایدی.. 28

2-5-2- مدل معادلات همزمان. 30

2-5-3- دقت تست‌ها: تست مستقیم ریسک.... 34

2-6- نتایج.. 38

2-6-1- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی.. 38

2-6-2- تاثیر کارایی بر CEO و انگیزه های مدیران. 39

2-6-3- مفاهیم و محدودیت ها 40

3-1- مقدمه. 42

3-2- توسعه ی نظریه. 46

3-2-1- ریسک، MAS و کارایی.. 46

3-2-2- مرکز گریزی و MAS. 47

3-2-3- ساختار ، MAS و ریسک در صنعت مالی.. 49

3-2-3- ساختار ، MAS و ریسک در صنعت مالی.. 51

3-3- متغیرها و برآورد آنها 54

3-3-1- عدم تمرکز. 54

3-3-2- مهارت mas. 54

3-3-3- عدم اطمینان محیطی.. 59

3-3-4- متغیرهای کنترل. 59

3-3-5- کارایی.. 60

3-4- مدل و نمونه. 61

3-5- نتایج.. 65

3-5-1- آمار توضیحی.. 65

3-5-2- نتایج آنالیز کلمات... 67

3-5-3- ساختار و کارایی.. 70

3-5-4- MAS وکارایی.. 72

3-5-5- ساختار mas و کارایی.. 73

3-6- نتایج.. 74

3-6-1- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی.. 74

3-6-2- نتایج و یافته های کاربردی.. 74

-2- بحران بدهی

بحران بدهی سال 2007- 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد. از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های ماین شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است. این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالی می پردازد. اولین بند از مقاله بر تاثیر کارایی بر موقعیت ریسک ایجاد شده با انگیزه های سهام سرمایه مربوط می شود. دومین بند هم بر تاثیر کارایی ریسک مدیریت با ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوط می‌شود.

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده

می توان گفت که انتخاب ریسک شرکت و توانایی مدیریت ریسک آنها ، تفاوت در کارایی را در طی بحران بدهی شرح می دهد. با این وجود، ریسک های غیر قابل مشاهده ی شرکت ها بر کارایی آنها اثر می گذارد. این تحقیق بر این فرض است که بحران اعتباری شوک منفی بر سیستم مالی می باشد. این شوک موقعیت ریسک و مدیریت را از طریق کارایی آن نشان می دهد، یعنی شرکت هایی که ریسک بالاتری دارند و یا مدیریت ریسک ضعیف تری دارند ، بدتر عمل می کنند.

لینک کمکی