دانلود رایگان پروژه فولاد 75 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 72

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 72 صفحه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشد دانش عنوان: گزارش كار كارآموزی استاد كارآموز: جناب آقای دكتر امید رضائی فر سرپرست كارآموز: جناب آقای مهندس آموزگار كارآموز: محسن عبادی تابستان 88 دانلود رایگان پروژه فولاد 75 ص
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 2 معرفی پروژه 2 مشخصات مصالح 3 ستون گذاری ، تیر ریزی 4 تعیین سیستم های باربر 5 بارگذاری ثقلی 5 توزیع بار ثقلی 15 بارگذاری زلزله 25 تحلیل تقریبی قاب 34 طراحی دستی 36 طراحی بابند 37 طراحی تیر 39 طراحی ستون 40 طراحی اتصالات ساده 44 طراحی اتصالات صلب 49 طراحی ورق جان 51 طراحی ورق های اتصال خمشی 54 جزئیات اتصالات صلب تیر 55 طراحی تیرچه 56 نقشه و دتایل های پروژه 58 1- مقدمه در این پروژه ،‌تحلیل و طراحی یك ساختمان سه طبقه را در نظر داریم .
برای مقایسه نتایج حاصل از طراحی دستی و رایانه‌ای برخی از اعضای این ساختمان به طور كامل به روش دستی تحلیل و طراحی می‌كنیم و سپس با نتایج رایانه‌ای مقایسه می شوند .
2- معرفی پروژه - هندسه‌ی ساز منظم ودر دو وجه شرقی و غربی دیوارها نمادار و در دو وجه شمالی و جنوبی سازه دیوارها بدون نما هستند .
- ضخامت سقف Cm 30است .
- ارتفاع جان پناه Cm70 است .
- پلان همكف با ارتفاع m5/2 به عنوان پاركینگ و دو طبقه دیگر m 8/2 می‌باشد .
- در این سازه به دلیل كوتاه بودن ساخمان در دو وجه شمالی و جنوبی كه ملك مجاور قرار دارد ، نیازی به تأمین درز انقطاع وجود نداشته وساختمان ، هم مرز همسایه خواهد شد .
- مبلغ استفاده شده : 1) آیین نامه زلزله 2800 ویرایش سوم 2) مبحث دهم : طرح و اجرای ساختمان فولادی از مقررات ملی ساختمان 3) مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان از مقررات ملی ساختمان 3- مشخصات مصالح : در این پروژه سعی شده است كه مشخصات مصالح ، مشابه مشخصات بكار رفته در پروژه‌ های ساختمان رایج در كشور باشد .
مشخصات مصالح فولادی وزن واحد حجم W  مدول ارتجاعی ، ES  ضرایب پواسون 3/0 تنش تسلیم Fy  تنش گسیختگی Fa  مشخصات مصالح بتنی وزن واحد حجم W  مدول ارتجاعی Ec  ضرایب پواسون 2/0 مقاومت فشاری Fc  تنش تسلیم میلگرد طولی Fy  تنش تسلیم میلگرد عرضی Fys  مشخصات خاك تیپ خاك طبق آیین نامه تنش مجاز qa ضریب بسته ks Type II   در طراحی سازه پروژه از مقاطع IPE برای تیرها ، از مقاطع 2IPE به هم چسبیده برای ستون‌ها واز مقاطع 2UNP برای بادبندها استفاده شده است .
4- ستون گذار ، تیرریزی : جهت تیرچه‌ ها به صورتی انتخاب شده كه تیرهای حمال جهت x بار را از تیرچه‌ها گرفته و به ستون‌ها انتقال دهند .
برای سیستم باربر در جهت x بدلیل عدم امكان جایگذاری بادبندها ، از سیستم قاب خمشی استفاده شده و ستون‌ها باید در جهت x (قاب خمشی ) قوی باشند .
در پروژه بار ثقلی روی تیرهای حمال جهت x قرار داده شده است .
5-تعیین سیستم‌های باربر: - اتصالات تیر در جهت عرضی(قاب خمشی ) ، بجزء در مورد تیر محور 1 واقع بین دو محور A و Bكه تیر نیم طبقه پله است ، به صورت صلب هستند .
- در جهت Y به دلیل استفادهاز قاب ساده ، تمام اتصالات تیر به ستون مفصلی هستند .
- در جهت X بار جانبی توسط قاب خمشی تحمل می‌شود .
-

لینک کمکی