دانلود رایگان بررسی مدگرایی در جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسی مدگرایی در جامعه :

دانلود رایگان بررسی مدگرایی در جامعه
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات پژوهش

1ـمقدمه.................................... 2

2 ـ بیان مسئله تحقیق ....................... 4 3- ضرورت واهمیت تحقیق 6

4 ـ اهداف پژوهش ........... 7

5 ـ قلمرو زمانی ومكانی تحقیق................ 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش.

1ـ پیشینه تحقیق............................. 10

2 ـ تعریف مد................................ 12

3 ـتعریف فرهنگ.............................. 13

4 ـ هویت فرهنگی............................. 13

5 ـ نشانه شناسی وفرهنگ مادی................. 15

6 ـ فرهنگ پذیری............................. 16

7 ـ تهاجم فرهنگی............................ 17

8 ـ پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مدگرایی......... 19

9 ـ سن...................................... 22

10 ـ پوشاك.................................. 23

11 ـ وسایل ارتباط جمعی...................... 24

12 ـ كامپیوتر واینترنت...................... 26

13 ـ موسیقی................................. 27

14 ـ حكومت.................................. 28

15 ـ محل سكونت.............................. 30

16 ـ نظریه های مد........................... 31

1ـ16 آبراهام مازلو.......................... 31

2ـ16 گئورگ زیمل............................. 31

3ـ16 هربرت اسپنسر........................... 32

4 ـ16 هومنز................................. 32

5 ـ16 كارل ماركس............................ 32

17 ـ چهارچوب نظری (كاركردگرایی)............. 34

18 ـ فرضیه های تحقیق........................ 36

19 ـ تعریف عملی ونظری متغر های تحقیق........ 37

1ـ19 تعریف نظری متغیرهای وابسته............. 37

2ـ19 تعریف نظری متغیرهای مستقل.............. 38

3ـ19 تعریف عملی متغیرهای وابسته............. 40

4ـ19 تعریف عملی متغیرهای مستقل.............. 42

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1 ـ جامعه اماری............................. 44

2 ـ حجم نمونه............................... 44

3 ـ روش تحقیق............................... 44

4 ـ ابزار جمع اوری داده ها.................. 46

1ـ4 پرسشنامه ............................... 46

2 ـ4 مصاحبه................................. 46

3 ـ4 اسناد ومدارك........................... 47

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1 ـمقدمه.................................... 49

2 ـ تجزیه و تحلیل توصیفی.................... 50

3 ـ تجزیه وتحلیل استنباطی .................. 69

فصل پنجم :نتایج تحقیق

1 ـ بیان پیشنهادات و راهكارهای راهبردی تحقیق 79

2 ـ بیان محدودیت های تحقیق ................. 80

منابع....................................... 81

ضمائم و پیوست ها............................ 82

فصل اول :

كلیات

مقدمه

مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلكه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده درهردوره ای ازتاریخ اگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب های فكری واعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی واجتماعی نشده بلكه به عنوان یك دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد وتعالی فرهنگ وتمدن انان كمك های زیادی نموده وزمینه اراستگی مناسب زندگی را فراهم می كند.درواقع مد گرایی مثبت به معنای اقتباس ازپیشرفت های اجتماعی و به كاربردن دستاوردهای مثبت دیگران ضمن بر طرف ساختن زشتی ها و كاستی ها ازدچارشدن زندگی به یكنواختی خسته كننده پیش گیری كرده وروزبه روز به استحكام بیشتر پایه های زندگی دسته جمعی كمك می كند.اما باید مراقب بود كه این فرایند ازحا لت طبیعی خارج نشود زیراهمه ی استعدادهای فطری اگرازحالت طبیعی خارج شود جنبه ی انحرافی پیدا كرده واثارسویی به بارمی اورد.اما جوانان (دانشجویان) بنا به مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی كه دارند و بسته به محیط هایی كه دران قرارمی گیرند دربرخی قلمروها همچون لباس وارایش بیشتراز دیگران درمعرض جریان مد گرایی قرارمی گیرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگونی است افراد سنین جوانتررا بیشترمی طلبد چون وقت ازادتری دارند و می توانند پا به پای مد حركت كنند.درك عمومی ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشیدن محدود می شود،اما واقعیت این است كه مد می تواند شامل موارد گوناگونی اززندگی روزمره باشد.موضوعاتی از قبیل: نحوه انتخاب موسیقی،ارایش،چیدن دكوراسیون منزل، اتومبیل و حتی حرفه و كار.البته نباید به مقابله با مد بپردازیم بلكه بهتراست به پرورش و تقویت وجوه مثبت ان دقت كنیم تا درسایه این اتفاق جنبه های منفی ان كم رنگ ترشود وجای خود را به جنبه های مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه این تحقیق تحلیل پدیده اجتماعی مد است كه سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول كرده است و بیشترسعی كردم به میزان تا ثیرپذیری ازفرهنگ بیگانه درزمینه ی مد لباس،ارایش وموسیقی دربین دانشجویان بپردازم.

بیان كلی مسئله تحقیق

MTV, TMF

پدیده مد ازموضوعاتی است كه همواره می تواند اقشارمختلف جامعه را به شكل های گوناگون مورد تاثیرخود قرار دهد.درواقع حكومت اسلامی درارائه الگوهای فرهنگی درسال های بعد از انقلاب موفق نبوده است.امروزه گرایش نسل جوان كشور روزبه روزبه مدهای جدید لباس،مدل ورفتارهای تقلیدی گروه های موزیك رپ،تكنو،پاپ،راك و ...هنرمندان و ورزشكاران خارجی به خصوص از نوع غربی و امریكایی افزایش بیش از حد یافته است.چنین گرایشاتی در گذشته بیشتر در جوانان مقیم بالای شهر(ثروتمند به لحاظ مالی)دیده می شد ولی امروز بین جوانان و نوجوانان بالا و پایین شهر درعرصه یك سری تمایلات وخواست های اجتماعی وازادی های مدنی برای یك زندگی بهتر،راحت تروازاد تر توافقی وجود دارد و ان ها درسال های اخیر با ارتباط و تبادل امكانات،روابط گسترده با یكدیگربرقرار كرده اند.نسل سوم كشورمان با وسایلی چون ماهواره ،اینترنت ،نوارویدئو،نوار كاست ،پوسترها،لباس و شلوارهای لی با مارك های مختلف به شدت تحت تاثیر تغیرات وشرایط جهانی شدن قرارگرفته اند و به اشكال گوناگون از خود عكس العمل نشان میدهند و چنان كه می بینیم مد در زندگی انها نقش مهمی بازی میكند مراجعه به كانال های موسیقی چون و...از طریق انتن های ماهواره ای به شدت در نسل جوان كشور رایج است.بسیار دیده شده كه یك جوان كارگر با درامد روزانه ای 4-3 هزار تومانی ،برای خود پیراهن یا شلواری با مارك خارجی را با قیمت 25 هزار تومان می خرد تا بلكه بدین طریق خود را با شرایط دیگر جوانان وفق دهد ودرواقع یك هفته حقوقش را بابت ان پیراهن یا شلوار پرداخت كرده است .در اینجا لازم به تذكر است كه هدایت و ارشاد نسل

جوان این كشوربه برنامه ریزی های اصولی علمی و تلاش بی وقفه نیاز داشته وهرگونه سهل انگاری در این زمینه نه تنها گناهی نا بخشودنی است بلكه زیانهای جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.امروز كه نسل بیداری مسلمین وارد مرحله ای تازه شده و تلاش های كسانی چون سید جمال الدین ،اقبال ،محمدعبده ،سید قطب ،علامه نائینی،ایت الله طالقانی ومطهری و...بعد عینی به خود گرفته.استفاده از تمامی امكانات جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگی وواكسینه كردن تمام احادجامعه به خصوص نوجوانان وجوانان ضروری ترین مسئله بوده و چه زیباست رهنمود استاد شهیدمطهری:"اگر مشكلی در راهنمایی نسل جوان باشد بیشتر در فهمیدن زبان ومنطق او و روبرو شدن او با زبان و منطق خودش است و دراین وقت است كه هر كسی احساس می كند این نسل بر خلاف انچه ابتدا به نظر می رسد لجوج نیست و امادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد."(مرتضی مطهری،مسئله حجاب،مقدمه كتاب)

ضرورت و اهمیت تحقیق

ضرورت توجه به مسئله تهاجم فرهنگی و تاثیر پذیری ازان درزمینه مد لباس ارایش و موسیقی در بین دانشجویان درهر طبقه ی اجتماعی كه خیل عظیمی از جوانان را تشكیل می دهد بركسی پوشیده نیست لذا ازانجایی كه فرهنگ هر ملتی یا قومی مجموعه اداب و رسوم و سنت ها ارزش ها ومواریث اجتماعی ان قوم وملت را تشكیل می دهد كه از گذشتگان به ارث برده اند،حساسیت بیشتری را در جهت ابقا و مصونیت ان ازهرگزندی را می طلبد وواضح است كه میبایست دردوران نوجوانی بین زیر ساخت های فرهنگی هر نسل با ارمان های مقبول و مشروع مكتب حاكم وفاق ایجاد نمود.این مسائل ضرورت تحقیق و ارائه راه حلی هر چند كوچك را افزایش می دهد.

اهداف تحقیق

1 : شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

2 : شناسایی راههای مقابله با تهاجم فرهنگی و الگو برداری از فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان

3: دادن نیروی شناخت و تقویت بنیه ارزشی و اصول اسلامی

4: فراهم كردن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری مسئولین در مقابله با فرهنگ بیگانه از قبیل ارائه امكانات تفریحی و ورزشی و تشكیل كلاس های فرهنگی و هنری 5: شناسایی تاثیر بعضی از برنامه های رسانه ،وسایل ارتباط جمعی (ماهواره و اینترنت)،مجلات بر مد.

قلمرو زمانی و مكانی تحقیق موضوع مورد برسی (بررسی عوامل اجتماعی موثر در گرایش به مد ) است كه قلمرو زمانی و مكانی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مركز (مجتمع ولیعصر) انتخاب شده وازطرفی پدیده گرایش به مد در چند سال اخیردر دانشگاه ها افزایش قابل توجهی داشته ،با این تفاصیر قلمرو زمانی دراین تحقیق سال 86ـ85 در نظر گرفته شده است.

فصل دوم :

چهار چوب نظری

پیشینه تحقیق:

گرایش جوانان به فرهنگ غرب یك مسئله اجتماعی است كه در چند دهه اخیر افزایش داشته و تحقیقات زیادی برای شناخت علل به وجود امدن این پدیده انجام شده و این كه چه اسیب ها و انحرافات اخلاقی و اجتماعی را در فرد و جامعه به دنبال دارد ،از طرفی خصوصیات و ویژگی های جامعه كنونی ما كه در مرحله گذارازسنت به مدرنیته است و تحولات به قدری سریع است كه مسائل و مشكلات هم با توجه به مكان و زمان دگرگون می شوند و بایستی تحقیقات وپژوهش ها نیز با توجه به این تحولات و نیاز جامعه انجام شود ،تحقیقات انجام شده دراین راستا عبارتند از :

1 :قدیمی ـ بهرام ،بررسی گرایش جوانان به مظاهر فرهنگ غرب در سطح شهر تهران ،1376ـ1375 دانشگاه ازاد اسلامی،واحد مركز

2:ایوبی ـ محمد رضا ،تاثیر برنامه های ماهواره ای و ویدئو یی در شمال و جنوب تهران ،1378ـ1377،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مركز

3:عرب نجفی ـ اشرف ،سنجش نگرش جوانان دانش اموز نسبت به موسیقی و تصویر پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران 1377ـ1376 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مركز

4:خوشكار ـ علیرضا ،جامعه پذیری موسیقی در ایران در دوران معاصر 1381ـ1380 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مركز

5:فداكار ـ مقصود ،بررسی تاثیر عوامل فرهنگی برنامه های ماهواره ای تلویزیون برقشر جوان 1377،1387 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مركز

6:صدر ـ شعله ،اثرات رسانه های همگانی ،بررسی نقش و اثرات فرهنگی و اجتماعی رسانه های همگانی بر روی فرد واجتماع،1379،مدرسه تلویزیون و سینما

7:مزینانی ـ مریم ،میزان تاثیر پذیری دانش اموزان دختر دوره ی دبیرستان منطقه 1 تهران ،از فرهنگ بیگانه در زمینه مد وارایش و موسیقی ،83ـ1382 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مركز .

مد ئ Mode واژه ای است فرانسوی و در لغت به معنای سلیقه ،اسلوب ، روش و شیوه و...بكار می رود ودراصطلاح مد به تغییرناگهانی و مكررهمه یا بعضی افراد اطلاق می شود و منجر به گرایش انجام رفتاری خاص یامصرف كالای به خصوص یا در پیش گرفتن سبكی خاص در زندگی میشود كه نتیجه نهاینه نشدن فرهنگ در جامعه است. مد كلمه ای است كه در جامعه ی نوین ما حرف اول را می زند.مد یعنی تسخیر روحی استراتژیك. ماهیت كلی مد به وسیله ی اصطلاحات متقابل (مد روز) و (از مد افتادگی) بیان شده.این اصطلاح به یك الگوی تغیرات مداوم دلالت می كند كه در ان اشكال اجتماعی معینی موقتا از پذیرش و احترام برخوردارمی شوند فقط به خاطراینكه توسط كسانی كه بیشترازجریانات زمانه اگاهند،جایگزین شده اند این نوع جلوه اشكال اجتماعی ،مد را از (رسم) كه ثابت و پذیرفته شده است جدا می سازد.مقبولیت اجتماعی كه مد از ان بر خوردارمی شود ناشی ازهیچ نوع سود مندی یا شایستگی برتر ان نیست،بلكه درعوض مقبولیت مد پاسخی است كه در جهت حساسیت و سلیقه های افراد می باشد.اگرچه مد را بیشتر درحوزه پوشاك می بینیم اما درحوزه های دیگری همچون نقاشی، معماری تزئینات خانگی ،اداب پذیرایی و ...نیز میتوان بر شمرد.در واقع هیچ كدام از حوزه های زندگی اجتماعی كه درمعرض تغیرات مستمر قرار دارند ازتجاوز مد در امان نیستند.دكترعلی شریعتی می گوید:اگرمی خواهی فردی را تغییر دهی از كفش او شروع كن ،دلیلش هم این است كه با تغییر كفش به دلیل عدم همخوانی ان با شلوارو پیراهن و مدل مو،ان ها را نیاز فرد تغییرمی دهد.

فرهنگ فرهنگ فقط مجموعه ای بر روی انباشته از اداب و رسوم و شیوه های مختلف زندگی نیست بلكه نظامی سازمان یافته ازرفتارهاست .

"فرهنگ شیوه ی عمومی زندگی گروه یا گروه هایی ازمردم است،عناصرفرهنگی ازقبیل عادات، سنت ها،اعتقادات،ارزش ها ونقاط نظر انسان ها را با یكدیگر پیوند می دهد ووحدت اجتماعی خاصی به وجود می اورد."(دكترمنوچهرمحسنی،مقدمات جامعه شناسی،1370؛98) ولی عام ترین تعریف فرهنگ از" ادوارد تایلورمی باشد كه مجموعه ی پیچیده ای است كه شامل معارف،معتقدات،هنرها،صنایع،فنون ،اخلاق ،قوانین ،سنن وبالاخره تمام عادات ورفتار و ضوابطی كه فرد به عنوان عضو جامعه خود فرا می گیرد و در برابران جامعه تعهداتی را برعهده می گیرند."(دكترمحمودروح الامینی،زمینه فرهنگ شناسی،1382؛17 )

هویت فرهنگی

هر جامعه وفرهنگی الگو های خاص خود را دارد كه با فرهنگ مردم دیگر جوامع بیگانه است و بران تاكید می كند ودفاع.به عبارت دیگرگذشته های تاریخی،حماسه های ابا اجدادی،سرزمین نیاكان،زبان مادری،باورها وسنت های طایفه ای،اسوه های دینی،عصبیت های قومی ،هنر و ادبیات موروثی، هویت فرهنگی را تشكیل می دهند.باید دانست انچه كه اماج حملات تهاجم فرهنگی قرارمی گیردهمان هویت فرهنگی است اما نباید ساده اندیشانه با این موضوع برخورد كردچون هویت فرهنگی به مفهوم فوق تا زمانی كه صرفا جنبه ملی داشته باشد وبه گروههای سرزمین خاصی متعلق باشد نه تهدیدی برای فرهنگ استكبار جهانی است و نه ازسوی انها مورد تهاجم قرارمی گیرد بلكه حمایت هم می شود و تحت عنوان نسبیت فرهنگی ازان دفاع می كند انچه كه مورد تهاجم قرارمی گیردهویت فرهنگ اسلامی است .این بالندگی ،پویایی و زندگی در متن فرهنگ اسلامی است كه تهدیدی جدی برای غرب محسوب میشود و انچه انها به ان همت گماردند مسخ همین فرهنگ میباشد.دكتر شریعتی در این باب می گوید:غرب می دانست ومی داند كه برای رام كردن یك ملت وخوار كردن افراد ان بیش ازهرچیز باید فرهنگش را گرفت زیرا انسان بی فرهنگ خوارو ذلیل است وتسلط برچنین انسانی بسیارساده است ومی توان اورا به شكل الگوهای فرهنگ دراورد.دراینجا نیز منظورازفرهنگ همان ماهیت فرهنگی است كه مسخ ان به مسخ شخصیت افراد وان فرهنگ وبرده شدن انها و

نهایتا تحت سلطه قرارگرفتنشان می انجامد و خلاصه استعمار تنها هدفش خنثی نگهداشتن ادمیت ازفرهنگ است و دراین راه ازهیچ كوششی برای از بین بردن اداب ورسوم انها،برای جانشین كردن زبان خود به جای زبان انها، برای نابودی فرهنگ انها،فروگذارنمی كند.(جلال ال احمد،درخدمت وخیانت روشنفكران،1357؛32) این همان تهاجم فرهنگی است كه تحت هرنام پوششی مطرح می شود.

نشانه شناسی و فرهنگ مادی

"نمادهایی كه درگفتارونوشتار بیان می شوند ،شیوه های اصلی تشكیل و بیان معانی فرهنگی هستند اما تنها شیوه ها نیستند،اشیا مادی و جنبه های رفتارهردومی تواند برای تولید معانی استفاده شوند.دال عبارتند از:هر حامل معنی،هر مجموعه عناصری كه برای انتقال معنا مورد استفاده قرار می گیرد، صداهایی كه در گفتار ایجاد می شود.مانند علامت هایی كه روی كاغذ گذاشته میشود دال هستند، اما دال های دیگرلباس،تصاویریا نشانه های دیداری ،شیوه های خوردن،شكل های ساختمان یا معماری و بسیاری از ویژگی های دیگرفرهنگ را شامل می شود. مثل:فهماندن تفاوت های بین دوجنس."(انتونی گیدنز،جامعه شناسی،1382؛62،6)

لینک کمکی