دانلود رایگان تحقیق سوالات مدارات 40 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 41

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 41 صفحه

1)با استفاده از تحلیل گره ای مدار شكل 4-45 را بیابید.
    2)با استفاده از تحلیل گره ای مدار شكل 4-36 را بیابید.
   3)معادل تونن حوزه فركانس شبكه شكل 10-73 را بیابید نتیجه را به صورت سری با نشان دهید.
   یا 4)ادمیتانس ورودی مدار شكل 74-10 را یافته آنرا به صورت تركیب موازی یك مقاومت R و یك القاء كنایی L نشان دهید.
مقادیر R و L را به ازای فركانس به دست آورید.
     با 5)معادل نورتن شبكه 10-76 را با فرض بیابید معادل نورتن را به صورت منبع جریان موازی با مقاومت و القا كنایی با ظرفیت نشان دهید.
  (I)    6)توانی كه در مقاومت مدار شكل 10-69 مصرف می شود چقدر است؟
    7)با تحلیل فیزوری سه جریان خانه ای مدار شكل 10-70 را بیابید.
   =  8)الف) مدار شكل 10-65 را بدست آورید.
ب)سه امپدانس خازنی باید چه مقداری داشته باشند تا منع اختلاف فاز پیدا كنند.
(سه امپدانس برابرند) 9)در مدار شكل 4-28 با استفاده از تحلیل گرهای و را بیابید.
       10)در مدار شكل 4-29 با استفاده از تحلیل گره ای مقدار لازم را برای این كه تعیین كنید.
   11)مدارهای معادل تونن و نورتن شبكه شكل 5-81 را بیابید.
  12)مدارهای معادل تونن و نورتن شبكه شكل 5-80 را بیابید.
    13)معادل نورتن شبكه 5-74 را بیابید.
  14)با استفاده از تبدیل منبع توان مصرف شده در مقاومت شكل 59-5 را بیابید.
 15)ولتاژ روی منبع جریان mA4 مدار شكل 4-65 را تعیین كنید.
 16)در مدار شكل 10-45 فرض كنید پس از كمی ساده سازی را بیابید.
   17)اگر در مدار شكل 10-46 داشته باشیم ، مدار را آنقدر ساده كنید تا شبیه مدار شكل 10-4 شود و سپس الف) و و ب) را بیابید.
  ب)  18)یك منبع ولتاژ سینوسی ، یك مقاومت و یك القاگر سری هستند لحظاتی را كه در فاصله ، توان الف)داده شده به مقاومت، ب)داده شده به القاءگر؛ ج)تولید شده توسط منبع، صفر می شود به دست آورید.
  الف)  ب)    ج) و  19)كلید شكل 8-98 چندین روز بسته بوده الف) v را در بیابید.
ب)توانی را كه در قاومت مصرف می شود بیابید.
ج)كل انرژی كه پس از باز شدن كلید در مقاومت به گرما تبدیل می شود چقدر است؟
    ب)   ج) 20)مقدار مدار شكل 8-92 را در و به دست آورید.
      21)در مدار شكل 8-88 را در و در به دست آورید؟
     22)در مدار شكل 8-90 داریم در فاصله زمانی عبارت جبری الف) ب) را بیابید و آن را رسم كنید.
الف)      23)برای مدار نشان داده شده در شكل 8-82 مقادیر و را در الف) ب) ج) د) به دست آورید.
الف)  ب)  ج)  د)   24)در مدار شكل 8-84 برای تمام زمانها را به دست آورید.
   

لینک کمکی