دانلود رایگان بررسي اثر منابع آب بر رشد اقتصادي در ايران طي سال هاي (1393-1363)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسي اثر منابع آب بر رشد اقتصادي در ايران طي سال هاي (1393-1363) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي در مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شوند که در جهان امروزآب یکی از منابع طبیعی کشورها تلقی میشود و موقعیت راهبردی و روابط بین المللی کشورها رابطهتنگاتنگی با این مقوله دارد. اگرچه آب از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است.با توسعه تکنولوژی در قرون اخیر نیاز به بهرهبرداری هرچه بیشتر از امکانات طبیعی ایجاد شده است کهدر بسیاری از موارد حساب نشده و یشتر از توان بالقوه ی طبیعت بوده و لطمات جبران ناپذیری بهمحیط زیست وارد آورده است. یکی از این موارد استفاده بیش از اندازه از منابع آب می باشد. امروزهرشد و توسعه در گرو بهره برداری صحیح از منابع طبیعی از جمله منابع آبی است. این منبع حیاتی درچند دهه اخیر با توجه به گرم شدن زمین و تغییرات جوی، اهمیت دو چندانی یافته است. با توجه بهاینکه منابع آب از اهمیت زیادی در زندگی و فعالیت های اقتصادی برخوردار است، لذا بررسی اهمیتآن در رشد اقتصادی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسیاثر منابع آب بر رشد اقتصادی طی سالهای 1393-1363 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد.

لینک کمکی