دانلود رایگان بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان، کار تيمي و آموزش کارکنان بر رضايت شغلي کادر پرستار بيمارستان امام خميني (ره) شهر اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان، کار تيمي و آموزش کارکنان بر رضايت شغلي کادر پرستار بيمارستان امام خميني (ره) شهر اراک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي در مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رضایت شغلی، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی،بروز خلاقیت و احساس رضایت فردی می گردد. بر این اساس روشن است عوامل موجود در محیط کاری عملکرد فرد را درشغل او تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان، کارتیمی و آموزش کارکنان بررضایت شغلی کادر پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) در شهر اراک است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظرماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از نوع میدانی است و برای جمع آوریداده ها جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، کادر پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) شهراراک می باشد. در این پژوهش به دلیل تعداد کم پرستاران (122 نفر) حجم نمونه و جامعه برابر می باشد. به منظور تحلیلداده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افرزار لیزرل استفاده شده است. یافته هایپژوهش حاکی از تاثیر مثبت توانمندسازی کارکنان با ضریب 0/85، کارتیمی با ضریب 0/65 و آموزش کارکنان با ضریب 0/71 بر رضایت شغلی است.

لینک کمکی